Algemene voorwaarden en bepalingen

Regels en Afspraken

In Het Noordbrabants Museum gelden officieel vastgestelde Bezoekvoorwaarden. De tekst van deze voorwaarden ligt ook ter inzage bij de museumbalie. Volgens deze Bezoekvoorwaarden is het museum gerechtigd bezoekers te verzoeken bij het betreden of verlaten van het gebouw mee te werken aan een veiligheidsfouillering.

INLEIDING

Het Noordbrabants Museum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Het Noordbrabants Museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het Noordbrabants Museum zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

ALGEMENE BEPALINGEN: DEFINITIES

Artikel 1.1
Onder 'het museum' en 'Het Noordbrabants Museum' wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, beveiligingsbeambten en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2
Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van Het Noordbrabants Museum valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, aula's en vergaderkamers, restaurants, koffiekamer, terras, tuin, park, overige buitenruimte, depot en dependances.

Artikel 1.3
Onder 'bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met Het Noordbrabants Museum een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door Het Noordbrabants Museum wordt georganiseerd voor de bezoeker tijdens of buiten de reguliere openingsuren.

Artikel 1.4
Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Het Noordbrabants Museum en een bezoeker. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke.

Artikel 1.5
Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers van Het Noordbrabants Museum en het museumcomplex.

Artikel 1.6
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

KAARTVERKOOP, AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Artikel 2.1
Alle door Het Noordbrabants Museum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Het Noordbrabants Museum aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoekers gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens Het Noordbrabants Museum is verspreid. Het Noordbrabants Museum is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs te tonen aan als zodanig kenbare museumfunctionarissen, beveiligingsbeambten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.

Artikel 2.3
De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij/zij het museumcomplex betreedt.
Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dat voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op toegangsbewijzen gekocht via e-ticketing.

Artikel 2.4
De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van Het Noordbrabants Museum of een daartoe door Het Noordbrabants Museum bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5
Het Noordbrabants Museum is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van het museumcomplex. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft de bezoeker geenrecht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.

VERBLIJF IN HET MUSEUMCOMPLEX

Artikel 3.1
Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van Het Noordbrabants Museum, beveiligingsbeambten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van Het Noordbrabants Museum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2
Ouders of begeleiders van minderjarige kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene het museumcomplex betreden. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3
Het Noordbrabants Museum is niet toegankelijk voor scootmobielen, skaters, skate- en hoverborden. Ten behoeve van mindervaliden heeft het museum 10 rolstoelen ter beschikking eveneens 10 medische wandelstokken. Deze kunnen niet vooraf worden gereserveerd.

Artikel 3.4
In Het Noordbrabants Museum is sprake van toegangscontrole van bezoeker en zijn/haar bagage. In dit verband kan bezoeker worden verzocht zijn/haar medewerking verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door een als zodanig herkenbare functionaris van Het Noordbrabants Museum, beveiligingsbeambten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt. Bezoeker die zijn/haar medewerking aan visitatie weigert kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd. Bezoeker dient identificeerbaar te zijn. Een bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is en die bij de toegangscontrole zijn/haar gezicht weigert te tonen wordt toegang tot het museumcomplex ontzegd.
Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering.

Artikel 3.5
Bezoeker zal in het museumcomplex:
    a) geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aan te bieden, dan wel kosteloos verschaffen. Dit betreft ook het verzorgen van rondleidingen. Rondleidingen in Het Noordbrabants Museum mogen uitsluitend door rondleiders van het museum worden gegeven;
    b) geen andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg versperren of het zicht op tentoongestelde objecten belemmeren;
    c) geen andere bezoekers hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, iPods of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door Het Noordbrabants Museum evenwel expliciet worden toegestaan;
    d) geen (huis)dieren meenemen. Blindengeleidehonden en officiële hulphonden, als zodanig herkenbaar en die een bezoeker met identificatiepas begeleiden, zijn toegestaan;
    e) niet roken. Roken is in het gehele museumcomplex verboden;
    f) geen meegebrachte etenswaren en meegebrachte consumpties nuttigen in het museumcomplex;
    g) geen etenswaren of consumpties meedragen of nuttigen in de tentoonstellingsruimten.  Etenswaren en consumpties mogen alleen genuttigd worden in daartoe bestemd en door middel van pictogrammen of tekst aangeduid ruimten;
    h) geen van de volgende voorwerpen in het museumcomplex meenemen; geweren, vuur-en schietwapens, puntige en/of scherpe wapens en voorwerpen, stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht, ontplofbare, ontvlambare, chemische en of/toxische stoffen, flessen met vloeistof, skates en skate- of hoverborden, nordic-walking stokken, niet-medische wandelstokken, selfiesticks, ballonen, kinderwagens behalve buggy's, kinderdraagzakken op de rug, rugtassen, tassen groter dan A4 formaat, paraplu's of voorwerpen een gevaar vormen in het museumcomplex.
Tassen, (kleine)rugzakken, wandelstokken en paraplus mogen afgegeven worden bij de garderobe. Het Noordbrabants Museum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door de bezoeker in de garderobe zijn achtergelaten.
Wanneer verboden voorwerpen zoals hierboven vermeld worden aangetroffen bij de toegangscontrole worden zij in beslag genomen. Indien de bezoeker de voor inbeslagname goederen niet wenst af te staan, wordt de toegang tot het museumcomplex ontzegd. Voorwerpen die onder een wettelijk verbod vallen zullen aan de politie worden overgedragen.
    i) geen tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken;
    j) niet tekenen of schilderen in het museumcomplex zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het tekenen of schilderen kan in bepaalde ruimtes door Het Noordbrabants Museum evenwel expliciet worden toegestaan;

Artikel 3.6
Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object dat hij/zij in strijd met het bepaalde in bepaling 3.5 heeft meegenomen in het museumcomplex.

Artikel 3.7
Er is cameratoezicht in het museumcomplex. Camerabeelden worden conform de wettelijke bepalingen (Wet bescherming Persoonsgegevens) bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

Artikel 3.8
In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde is Het Noordbrabants Museum gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht haar/zijn medewerking te verlenen aan visitatie door of namens een als zodanig herkenbare functionaris van Het Noordbrabants Museum, beveiligingsbeambten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.

Artikel 3.9
Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Het Noordbrabants Museum is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven. Het museum behoudt zich het recht voor, zalen aan te wijzen waar er helemaal niet gefotografeerd mag worden. Deze zalen zullen als zodanig herkenbaar zijn. Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Het Noordbrabants Museum deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.

Artikel 3.10
Het Noordbrabants Museum maakt foto’s en filmopnames in het museumcomplex voor publiciteitsdoeleinden. Met het betreden van het museumcomplex verklaart de bezoeker akkoord te gaan met de publicatie van zulk materiaal op de website, in folders enz. Indien bezoeker bezwaar heeft tegen het herkenbaar in beeld zijn, kan hij/zij dit kenbaar maken aan het museum, dat zich zal gaan inspannen om publicatie te voorkomen.

Artikel 3.11
Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregel als genoemd in artikel 3.4 van deze Bezoekvoorwaarden.
Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

KLACHTEN EN RECLAMERING

Artikel 4.1
Het Noordbrabants Museum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door Het Noordbrabants Museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door Het Noordbrabants Museum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert Het Noordbrabants Museum het potentiële publiek over hinder veroorzakende  onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4.2
Restitutie is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Het Noordbrabants Museum te vermijden klachten en omstandigheden welke derhalve nimmer leiden tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:
    a) klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Het Noordbrabants Museum;
    b) klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
    c) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
    d) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
    e) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex.

Artikel 4.3
Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen Het Noordbrabants Museum en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk Het Noordbrabants Museum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij de museumbalie.

Artikel 4.4
Het Noordbrabants Museum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 4.5
De bezoeker kan klachten en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij de museumbalie.

AANSPRAKELIJKHEID VAN HET MUSEUM

Artikel 5.1
Voor schade ontstaan als gevolg van door Het Noordbrabants Museum en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is Het Noordbrabants Museum nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Het Noordbrabants Museum en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.2
Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico. Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaak- en/of gevolgschade die, of aan de bezoeker toegebracht letsel dat rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3
In geen geval is Het Noordbrabants Museum gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan: a) het door de verzekeraar van Het Noordbrabants Museum aan het Noordbrabants Museum ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of b) de ter zake van de schade door een derde aan Het Noordbrabants Museum uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.

Artikel 5.4
Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is Het Noordbrabants Museum nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het museumcomplex en deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Het Noordbrabants Museum en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.5
Het Noordbrabants Museum is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan Het Noordbrabants Museum houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Het Noordbrabants Museum staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Het Noordbrabants Museum en/of een van zijn medewerkers.

Artikel 5.6
Indien Het Noordbrabants Museum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Het Noordbrabants Museum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Het Noordbrabants Museum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Het Noordbrabants Museum opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Het Noordbrabants Museum.

Artikel 5.7
De totale aansprakelijkheid van Het Noordbrabants Museum wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.8
In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Het Noordbrabants Museum in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.9
Aansprakelijkheid van Het Noordbrabants Museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.
Artikel 5.10

De in artikel 5.3 genoemde maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Het Noordbrabants Museum of een van zijn functionarissen.

OVERMACHT

Artikel 6.1
Als overmacht voor Het Noordbrabants Museum die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Het Noordbrabants Museum niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Het Noordbrabants Museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Het Noordbrabants Museum gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkomingen van voornoemden.

GEVONDEN VOORWERPEN

Artikel 7.1
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de balie.

Artikel 7.2
Het Noordbrabants Museum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door Het Noordbrabants Museum, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende, worden overgedragen aan de plaatselijke politie.

Artikel 7.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

OVERIGE VOORWAARDEN

Artikel 8.1
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepassing van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Het Noordbrabants Museum.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 9.1
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Het Noordbrabants Museum is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Het Noordbrabants Museum voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in 's-Hertogenbosch.
Deze Bezoekvoorwaarden van Het Noordbrabants Museum zijn vastgesteld door de directeur en bestuurder.

Stichting Noordbrabants Museum

dr. Charles de Mooij
directeur