Bezoekvoorwaarden

Regels en afspraken

Scroll down for the visitor conditions in English

INLEIDING

In Het Noordbrabants Museum gelden deze door Het Noordbrabants Museum (‘museum’) vastgestelde bezoekvoorwaarden. De tekst van deze voorwaarden is in te zien op de website van Het Noordbrabants Museum en liggen ter inzage bij de kassa van het museum. Door aankoop van een toegangskaart tot het museum, gaat de bezoeker akkoord met deze bezoekvoorwaarden en verklaart daarbij een exemplaar van de bezoekvoorwaarden ingezien te hebben en daar deugdelijk kennis van genomen te hebben. 

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Onder 'het museum' en 'Het Noordbrabants Museum' wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, beveiligingsbeambten en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden. 

1.2. Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van Het Noordbrabants Museum valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, publieksruimtes en vergaderzalen, restaurants, koffiekamers, terrassen, tuinen, overige buitenruimten, depots en dependances. 

1.3. Onder 'bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier het museumcomplex betreedt en/of een tentoonstelling bezoekt en/of een activiteit bijwoont die al dan niet door Het Noordbrabants Museum wordt georganiseerd. 

1.4.  Deze algemene bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Het Noordbrabants Museum en een bezoeker en/of eenieder die het museumcomplex op enigerlei wijze betreedt. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke. 

1.5. Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers van Het Noordbrabants Museum en het museumcomplex. 

1.6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.  

2. TOEGANG TOT HET MUSEUM

2.1.  Alle door Het Noordbrabants Museum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Het Noordbrabants Museum aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelfgemaakte fouten in aan de bezoekers gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie, tenzij duidelijk is dat het om een fout gaat. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens Het Noordbrabants Museum is verspreid. Het Noordbrabants Museum is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden. 

2.2. De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs te tonen aan als zodanig kenbare museumfunctionarissen, beveiligingsbeambten daaronder begrepen, en ander personeel van het museum. 

2.3. De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij/zij het museumcomplex betreedt. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dat voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen en/of aangekocht toegangsbewijs kan niet worden geruild voor een toegangsticket op een andere tijd of datum. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op toegangsbewijzen gekocht via de online ticketshop van het museum. 

2.4.  De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van Het Noordbrabants Museum of een daartoe door Het Noordbrabants Museum bevoegd verklaarde instantie. 

2.5. Het Noordbrabants Museum is gerechtigd de op haar website gepubliceerde openingstijden aan te passen, al dan niet wegens een incidentele oefeningen in het kader de bedrijfshulpverlening of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van het museumcomplex of wegens een andere reden. De openingstijden worden geheel naar inzicht van Het Noordbrabants Museum vastgesteld. Een aanpassing van de openingstijd geeft de bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs. 

2.6. Het museum stelt de openingstijden vast en publiceert deze op zijn website. 

2.7.  In geen geval kunnen kortingsacties en/of actieprijzen worden gecombineerd. Maximaal één kortingsactie en/of actieprijs kan op een door het museum aangeboden goed van toepassing zijn. 

2.8 Toegang tot het museumcomplex van Het Noordbrabants Museum en het Design Museum Den Bosch is uitsluitend mogelijk met een geldig online ticket met tijdslot. 

2.In verband met het coronavirus gelden aanvullende maatregelen. De bezoeker is verplicht de actueel geldende maatregelen na te leven. De actueel geldende maatregelen staan onder andere duidelijk bij de toegang, bij de entree, op de website en de ticket van het museum vermeld. Voorbeelden van maatregelen die op dit moment gelden zijn:
- Een potentiële bezoeker mag het museum niet betreden met gezondheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid. Het is toegestaan voor een potentiële bezoeker om het museum betreden als zij en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
- Het is verplicht een mondkapje te dragen tijdens het museumbezoek.
- Het is toegestaan om met meer dan één persoon het museum te betreden indien de anderhalve meter afstand kan worden gewaarborgd.

3. VERBLIJF IN HET MUSEUMCOMPLEX

3.1. Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van Het Noordbrabants Museum, beveiligingsbeambten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van Het Noordbrabants Museum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten. 

3.2. Ouders of begeleiders van minderjarige kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene het museumcomplex betreden. 

3.3. Het Noordbrabants Museum is niet toegankelijk voor skaters, scootmobielen, berijders van skateboarden en hoverboarden, andere soortgelijke voertuigen daaronder begrepen.  

3.4. In het kader van veiligheid kan Het Noordbrabants Museum een toegangscontrole uitvoeren op de bezoeker en zijn/haar bagage. In dit verband kan bezoeker worden verzocht zijn/haar medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door een als zodanig herkenbare functionaris van Het Noordbrabants Museum, beveiligingsbeambten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt. Aan de bezoeker die zijn/haar medewerking aan visitatie weigert kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd. 

Bezoeker dient identificeerbaar te zijn. Een bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is en die bij de toegangscontrole zijn/haar gezicht weigert te tonen, wordt de toegang tot het museumcomplex ontzegd. 

Indien het museum dit noodzakelijk acht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. 

3.5. Bezoeker zal in het museumcomplex: 

a) geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aan te bieden, dan wel kosteloos verschaffen. Het verzorgen van rondleidingen door bezoekers is uitdrukkelijk verboden.  

b) geen andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg versperren of het zicht op tentoongestelde objecten belemmeren; 

c) geen andere bezoekers hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door Het Noordbrabants Museum evenwel expliciet worden toegestaan; 

d) geen (huis)dieren meenemen. Blindengeleidehonden en officiële hulphonden, als zodanig herkenbaar en die een bezoeker met identificatiepas begeleiden, zijn wel toegestaan; 

e) niet roken. Roken is in het gehele museumcomplex verboden, met uitzondering van de Paleistuin; 

f) geen zelf meegebrachte etenswaren en/of consumpties nuttigen in het complex of tuinen. Zelf meegenomen etenswaren en/of consumpties mogen slechts op het voorplein (buiten) genuttigd worden, dan wel indien uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Het Noordbrabants Museum; 

g) geen etenswaren en/of consumpties meedragen of nuttigen in de tentoonstellingsruimten. In het museumcomplex aangekochte etenswaren en/of consumpties mogen alleen genuttigd worden in daartoe bestemde en door middel van pictogrammen of tekst aangeduide ruimten, dan wel indien uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Het Noordbrabants Museum; 

h) geen van de volgende voorwerpen in het museumcomplex meenemen; voorwerpen die naar oordeel van het museum gevaarlijk zijn, alle voorwerpen groter dan A4 formaat, zoals skates en skate- of hoverboarden, nordic-walking-stokken, niet-medische wandelstokken, selfiesticks, ballonnen, kinderdraagzakken op de rug, rugtassen, en paraplu's. 

Voorwerpen groter dan een A4-formaat en paraplu’s dienen opgeborgen te worden in de garderobe. Wandelstokken die aan de onderkant een rubberen bescherming hebben, mogen wel worden meegenomen in het museumcomplex. Het Noordbrabants Museum is in geen geval verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen die door de bezoeker in de garderobe zijn achtergelaten. Wanneer verboden voorwerpen zoals hierboven vermeld worden aangetroffen bij de toegangscontrole worden zij in beslag genomen. Indien de bezoeker de voor inbeslagname vatbare goederen niet wenst af te staan, wordt de toegang tot het museumcomplex ontzegd. Voorwerpen die onder een wettelijk verbod vallen zullen aan de politie worden overgedragen. 

i) geen tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken; 

j) niet tekenen of schilderen in het museumcomplex zonder voorafgaande toestemming. Het tekenen of schilderen kan in bepaalde ruimtes door Het Noordbrabants Museum evenwel expliciet worden toegestaan; 

3.6. Er is cameratoezicht in het museumcomplex. Camerabeelden worden conform de wettelijke bepalingen (Wet bescherming Persoonsgegevens, AVG en overige relevante regelgeving) bewaard en worden indien noodzakelijk en voor zover de wet dit toelaat aan de politie ter beschikking gesteld. 

3.7. In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde is Het Noordbrabants Museum gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige bezoekers vervolgens naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht haar/zijn medewerking te verlenen aan visitatie door of namens een als zodanig herkenbare functionaris van Het Noordbrabants Museum, beveiligingsbeambten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt. 

3.8. Het is toegestaan foto’s en video opnames te maken, mits er niet expliciet wordt aangegeven dat dit niet is toegestaan.

3.9. Het Noordbrabants Museum kan foto’s en filmopnames in het museumcomplex maken voor publiciteitsdoeleinden. Door het betreden van het museumcomplex geeft de bezoeker zijn/haar uitdrukkelijke toestemming voor publicatie van dergelijk materiaal op de website, in folders, of publicatie op andere wijze. Indien bezoeker bezwaar heeft tegen het herkenbaar in beeld zijn, kan hij/zij dit kenbaar maken aan het museum. Het museum zal zich er dan voor inzetten een publicatie waar hij/zij herkenbaar in beeld is te voorkomen. 

3.10. Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de orde heeft verstoord of wanordelijk verdrag heeft vertoond, de toegang tot het museumcomplex voor bepaalde of onbepaalde tijd ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregel als genoemd in artikel 3.4 van deze bezoekvoorwaarden. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt de bezoeker onverwijld en gemotiveerd medegedeeld, zo mogelijk schriftelijk. 

4. KLACHTEN 

4.1. Het Noordbrabants Museum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door Het Noordbrabants Museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door Het Noordbrabants Museum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert Het Noordbrabants Museum het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen. 

4.2. Restitutie van de prijs van het toegangsbewijs is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Het Noordbrabants Museum te vermijden klachten en omstandigheden welke derhalve nimmer leiden tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker: 

a) klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Het Noordbrabants Museum; 

b) klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of ontmantelen van tentoonstellingen; 

c) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; 

d) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes; 

e) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex. 

4.3. Klachten over en verzoeken tot reclamering van een bezoeker dienen binnen twee weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk Het Noordbrabants Museum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclamering die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen, na ommekomst van deze termijn is elk recht verwerkt.  

4.4. Het Noordbrabants Museum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 15 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn. 

4.5. De bezoeker kan klachten en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij de kassa van het museum of een e-mail sturen. 

5. AANSPRAKELIJKHEID VAN HET MUSEUM 

5.1. Voor schade ontstaan als gevolg van door Het Noordbrabants Museum en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is Het Noordbrabants Museum nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Het Noordbrabants Museum en/of zijn medewerkers, met uitzondering van de in 2.1 bedoelde gevallen. 

5.2. Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico. Het Noordbrabants Museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaak- en/of gevolgschade die, of aan de bezoeker toegebracht letsel dat, rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is. 

5.3. In geen geval is Het Noordbrabants Museum gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan: a) het bedrag dat de bezoeker heeft betaald voor het toegangsbewijs en/of b) het door de verzekeraar van Het Noordbrabants Museum aan Het Noordbrabants Museum ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of c) de ter zake van de schade door een derde aan Het Noordbrabants Museum uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval. 

5.4. Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is Het Noordbrabants Museum nimmer aansprakelijk. 

5.5. Het Noordbrabants Museum is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan Het Noordbrabants Museum houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Het Noordbrabants Museum staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Het Noordbrabants Museum en/of een van zijn medewerkers. 

5.6. Indien Het Noordbrabants Museum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Het Noordbrabants Museum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Het Noordbrabants Museum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Het Noordbrabants Museum opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Het Noordbrabants Museum. 

5.7. De totale aansprakelijkheid van Het Noordbrabants Museum wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling. 

5.8. In geval van schade door overlijden of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Het Noordbrabants Museum in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling. 

5.9. Aansprakelijkheid van Het Noordbrabants Museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten. 

5.10. De in artikel 5.3 genoemde maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Het Noordbrabants Museum of een van zijn functionarissen. 

6. OVERMACHT 

6.1. Als overmacht voor Het Noordbrabants Museum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Het Noordbrabants Museum niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Het Noordbrabants Museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. 

6.2. Onder zodanige omstandigheden wordt mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Het Noordbrabants Museum gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkomingen van voornoemden. 

7. GEVONDEN VOORWERPEN 

7.1. Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de kassa van het museum. 

7.2. Het Noordbrabants Museum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen waarvan na een half jaar in bewaringneming door Het Noordbrabants Museum, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar zullen niet meer bewaard blijven. 

7.3. Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours op kosten van de eigenaar of rechthebbende toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren. 

8. OVERIGE VOORWAARDEN 

8.1. De toepasselijkheid van deze bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepassing van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Het Noordbrabants Museum, waaronder maar niet daartoe beperkt de extra maatregelen in verband met corona. 

9. TOEPASSELIJK RECHT 

9.1. Op deze bezoekvoorwaarden van Het Noordbrabants Museum is Nederlands recht van toepassing. 

9.2. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Het Noordbrabants Museum voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in 's-Hertogenbosch.  

Deze bezoekvoorwaarden van Het Noordbrabants Museum zijn op 3 juli 2020 vastgesteld door de directeur/bestuurder. 

_________________________________

VISITOR TERMS AND CONDITIONS FOR THE NOORDBRABANTS MUSEUM

INTRODUCTION

These visitor terms and conditions set by Het Noordbrabants Museum (‘museum’) apply in Het Noordbrabants Museum. The text of these terms and conditions can be viewed on the website of Het Noordbrabants Museum and is available at the museum’s ticket desk. By purchasing an admission ticket to the museum, the visitor agrees to these visitor terms and conditions and also declares to have seen a copy of the visitor terms and conditions and to have properly taken note of them.

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. “The museum” and “Het Noordbrabants Museum” mean the organisation that manages and operates the museum complex, including, but not limited to, the management board, curators, security officers, and other museum staff who are authorised to act on behalf of this organisation.

1.2. ‘The museum complex’ means the entirety of spaces (constructed and unconstructed) that fall under the legal capacity or management authority of the management board of Het Noordbrabants Museum, including, but not limited to, exhibition halls, public spaces and meeting rooms, restaurants, canteens, terraces, gardens, other outdoor spaces, depots and annexes.

1.3. ‘Visitor’ is understood to mean anyone who accesses the museum complex in any way and/or who visits an exhibition and/or attends an activity whether organised by Het Noordbrabants Museum or not.

1.4. These general visitor terms and conditions apply to every agreement between Het Noordbrabants Museum and a visitor and/or anyone who accesses the museum complex in any way. The conditions also apply to special activities outside regular opening hours and/or aimed at visitors other than regular visitors, such as in the case of room rental, catering and such like.

1.5. These conditions apply to all visitors to Het Noordbrabants Museum and the museum complex.

1.6. Variations from these terms and conditions are valid only if expressly agreed in writing.

2. ACCESS TO THE MUSEUM

2.1. All quotes, announcements or other information provided by Het Noordbrabants Museum are not free of obligation. Het Noordbrabants Museum accepts liability for any errors made by the museum in quotes, announcements or other information provided to visitors, unless it is obvious that it concerns an error. This liability only applies to the museum’s own information material that is present at the museum at the time of the claim, or that has recently been distributed by or on behalf of Het Noordbrabants Museum. Het Noordbrabants Museum is not liable for errors that are due to intent, fault or negligence of third parties.

2.2. Visitors are at all times obliged, upon request, to show the admission ticket to recognisable museum officials, including security officers, and other staff of the museum.

2.3. Potential visitors are not entitled to a refund of the admission price or any other compensation in the event of loss or theft of the admission ticket before entering the museum complex. If a potential visitor does not use a ticket purchased in advance, this is at the visitor’s own expense and risk; this is also the case if the admission ticket is only valid for a specific time and/or date. Once obtained and/or purchased, an admission ticket cannot be exchanged for an admission ticket for a different time or date. The entrance fee can also not be refunded. These conditions also apply to tickets purchased through the museum’s online ticket shop.

2.4. A potential visitor can be denied access to the museum complex if it appears that the admission ticket, the discount card or the voucher was not obtained from Het Noordbrabants Museum or a body authorised for this purpose by Het Noordbrabants Museum.

2.5. Het Noordbrabants Museum is entitled to change the opening hours published on its website, whether or not due to occasional exercises in the context of company emergency services or, in the event of an actual contingency, due to a necessary complete or partial evacuation of the museum complex or due to another reason. The opening hours are determined entirely at the discretion of Het Noordbrabants Museum. Changes to the opening hours do not entitle the visitor to a refund of any paid admission fee.

2.6. The museum sets the opening hours and publishes them on its website.

2.7. Discount promotions and/or promotional prices cannot be combined under any circumstances. A maximum of one discount promotion and/or promotional price can be applied to an item offered by the museum.

2.8. Only a valid entrance ticket grants access to the museum complex, on the selected day and time slot.

2.9. Related to the coronavirus additional measures are put in place. Visitors are obliged to observe the currently applicable measures. The corona-measures are clearly stated at the entrance of the museum, in the museum and on our website. Regarding access to the museum:
- Potential visitors are declined access in case they suffer from a cold, running nose, sore throat, mild cough, increased temperature, fever, and/or feel short of breath. Visitors are permitted to access the museum if they and their housemates are symptom free for at least 24 hours.
- Visiting the museum with more than one person is only allowed if you can maintain the distance of 1,5 meters. The Noordbrabants Museum defines a household as a group of people who live at the same address and live under the same roof.

3. WHEN AT THE MUSEUM COMPLEX

3.1. When at the museum complex, visitors must behave in accordance with public order, public morality and prevailing standards of decency that apply to the kind of activity visited. Visitors are also obliged to immediately follow the instructions and indications given by officials of Het Noordbrabants Museum who are recognisable as such, including but not limited to security officers. If in the reasonable opinion of a duly authorised official of Het Noordbrabants Museum, who must be recognisable as such, a visitor acts in any way in violation of these standards, instructions or indications, the visitor may be denied further access to the museum complex, without the visitor having any right to reimbursement of the costs of the admission ticket or any other costs incurred.

3.2. Parents or supervisors of minors are at all times responsible for the behaviour of children they are accompanying. Children under the age of 12 may only enter the museum complex if supervised by an adult.

3.3. Het Noordbrabants Museum is not accessible to skaters, mobility scooters, skateboard riders and hoverboard riders, including other similar vehicles.

3.4. In the context of safety, Het Noordbrabants Museum carries out an access control of visitors and their bags. In this context, visitors may be requested to cooperate with bag checks and suchlike by an official of Het Noordbrabants Museum who is recognisable as such, including but not limited to security officers. Visitors who refuse to cooperate with this may be denied access to the museum complex. Visitors must be identifiable. Visitors whose faces are not visible and who refuse to show their face during the access control are denied access to the museum complex.
If the museum deems this necessary, specially schooled and trained staff can request visitors to cooperate with a security search when entering or leaving the museum complex.

3.5. In the museum complex, visitors will:
a) not offer goods of any kind to third parties for sale, or provide them free of charge. It is expressly prohibited for visitors to provide guided tours.
b) not block the path or obstruct the view of exhibited items for other visitors intentionally and for long periods of time;
c) not bother other visitors, including, but not limited to, by using mobile phones or other sources of noise pollution; however, the use of such equipment may be explicitly permitted by Het Noordbrabants Museum in certain areas;
d) not bring pets or animals with them. Guide dogs and official assistance dogs, recognisable as such and accompanying a visitor with an identification pass, are allowed;
e) not smoke. Smoking is prohibited in the entire museum complex, with the exception of the Palace Garden;
f) not consume any self-brought food and/or drinks in the complex or gardens. Self-brought food and/or drinks may only be consumed on the forecourt (outside), or if explicit permission has been given by Het Noordbrabants Museum;
g) not carry or consume food and/or drinks in the exhibition spaces. Food and/or drinks purchased in the museum complex may only be consumed in areas designated for this purpose and indicated by means of pictograms or text, or if explicit permission has been given by Het Noordbrabants Museum;
h) not bring any of the following objects into the museum complex; objects that are dangerous in the opinion of the museum, all objects larger than A4 size, such as skates and skateboards or hoverboards, Nordic walking sticks, non-medical walking sticks, selfiesticks, balloons, baby carriers, rucksacks, and umbrellas.
Items larger than A4 size and umbrellas must be stored in the cloakroom. Walking sticks that have rubber protection underneath can be taken into the museum complex. Het Noordbrabants Museum is in no way responsible and/or liable for damage to or loss of goods left by visitors in the cloakroom. Prohibited items, such as those mentioned above, found during the access control will be confiscated. If the visitor does not wish to hand over the goods liable to be confiscated, access to the museum complex will be denied. Items that fall under a statutory ban will be handed over to the police.
i) not touch exhibited items and exhibition materials such as showcases, lighting, partitions and such like, unless this is expressly and explicitly permitted. Parents or supervisors of children must rigorously ensure that the children they are accompanying do not touch exhibited objects. Small children must be taken by the hand or be in a pushchair; similarly, teachers and group supervisors will ensure that the group members they are accompanying do not touch the exhibited items;
j) not draw or paint in the museum complex without prior permission. However, drawing or painting may be explicitly permitted in certain rooms by Het Noordbrabants Museum;

3.6. There is camera surveillance in the museum complex. Camera images are kept in accordance with statutory provisions (Personal Data Protection Act, GDPR and other relevant legislation) and are made available to the police if necessary and to the extent permitted by law.

3.7. In the event of a contingency, for example the sudden disappearance of an artefact, a terrorist attack or violence of a different kind, Het Noordbrabants Museum is entitled to shut its doors and then take any visitors present outside. Visitors can then be requested to cooperate with searches by or on behalf of a recognisable official of Het Noordbrabants Museum, including security officers, but not limited thereto.

3.8. Taking photographs, video and film recordings is allowed at Het Noordbrabants Museum unless explicity stated otherwise.  

3.9. Het Noordbrabants Museum makes photos and film recordings in the museum complex for publicity purposes. By entering the museum complex, the visitor gives his/her explicit permission for the publication of such material on the website, in brochures, or publication in another way. If a visitor objects to being recognisable in the image, he/she can inform the museum of this. The museum will then endeavour to avoid a publication where he/she is recognisable in the image.

3.10. The museum may refuse access to the museum complex to certain visitors for a certain period or indefinitely who, during one or more previous visits to a Dutch museum complex, have intentionally damaged an item, or where otherwise the fear of damage is justified, have disturbed public order or have behaved in a disorderly manner; the museum can in any case subject this visitor to the measure as mentioned in article 3.4 of these visitor terms and conditions during all his visits. The visitor is informed of the decision to deny access immediately and with reasons, in writing if possible.

4. COMPLAINTS

4.1. Het Noordbrabants Museum will do everything possible to make the visit to the museum complex or the exhibitions and activities organised by Het Noordbrabants Museum the same as the published offer; this also includes the obligation to inform the public as well as possible about full, partial or early closure of the museum complex and/or exhibitions organised by Het Noordbrabants Museum. Het Noordbrabants Museum also informs the potential public about hindrances caused by maintenance work, refurbishment or designing or redesigning of spaces. Visitors can never derive a right to compensation from this.

4.2. It is not possible to refund the price of the admission ticket with regard to the following complaints and circumstances that cannot be avoided by Het Noordbrabants Museum, which therefore never lead to any obligation for the museum to pay compensation to the visitor:
a) complaints relating to the items in the permanent collection of Het Noordbrabants Museum not being visible;
b) complaints relating to the museum complex being partially closed, including, but not limited to, partial closure as a result of the construction or dismantling of exhibitions;
c) complaints and circumstances relating to nuisance or inconvenience caused by other visitors, including but not limited to, noise nuisance, inappropriate behaviour, theft and wilful damage;
d) complaints and circumstances that relate to nuisance or inconvenience caused by maintenance work, including, but not limited to, refurbishment or designing and redesigning of spaces;
e) complaints and circumstances that relate to nuisance or inconvenience caused by facilities in the museum complex not working properly.

4.3. Complaints about and requests to complain from a visitor must reach Het Noordbrabants Museum in writing within two weeks after the visit. Complaints and requests to complain submitted after this period will not be processed. After the expiry of this period, any rights are forfeited. A complaint form is available at the museum ticket desk.

4.4. Het Noordbrabants Museum investigates the complaint and answers in writing within 15 days of receipt. If the investigation has not yet been completed, the complainant will be informed of this, as well as the probable time at which that will be the case.

4.5. Visitors can submit complaints and suggestions for improvement in writing by filling in a form that can be obtained at the museum’s ticket desk or sending an e-mail.

5. LIABILITY OF THE MUSEUM

5.1. Het Noordbrabants Museum is never liable for damage caused as a result of quotes, announcements or other forms of information provided to visitors by Het Noordbrabants Museum and/or third parties, except if and insofar as this damage is the direct result of intent or gross negligence on the part of Het Noordbrabants Museum and/or its employees, with the exception of the cases referred to in 2.1.

5.2. The visitor’s visit to the museum complex is at his own expense and risk. Het Noordbrabants Museum is only liable for property damage and/or consequential damage suffered by the visitor, or damage caused to the visitor, which is directly and exclusively the result of intent or gross negligence on the part of the museum, on the understanding that only that damage for which the museum is insured is eligible for compensation.

5.3. Under no circumstances is Het Noordbrabants Museum obliged to pay compensation in excess of: a) the amount that the visitor has paid for the admission ticket and/or b) the amount paid out by the insurer of Het Noordbrabants Museum to Het Noordbrabants Museum in respect of that individual claim; or c) the compensation paid to Het Noordbrabants Museum for damage caused by a third party in respect of that individual claim.

5.4. Het Noordbrabants Museum is never liable for damage caused to a visitor’s vehicles.

5.5. Het Noordbrabants Museum is never liable for any direct or indirect damage whatsoever, arising as a direct or indirect consequence of any defect, condition or circumstance to, in or on any property of which Het Noordbrabants Museum is the holder, leaseholder, lessee, tenant or owner or that is otherwise available to Het Noordbrabants Museum, except if and insofar as the damage is the direct result of intent or gross negligence of Het Noordbrabants Museum and/or one of its employees.

5.6. If Het Noordbrabants Museum receives goods or if goods are deposited, stored and/or left behind by anyone in any way whatsoever without Het Noordbrabants Museum stipulating any payment for this, then Het Noordbrabants Museum is never liable for damage to or in connection with goods in any way whatsoever that arises unless Het Noordbrabants Museum has intentionally caused damage, or the damage is the result of gross negligence on the part of Het Noordbrabants Museum.

5.7. The total liability of Het Noordbrabants Museum for attributable failure to comply with the visitor agreement is limited to compensation for direct damage and will in no case amount to more than the compensation scheme described under 5.3.

5.8. In the event of damage due to death or personal injury, the total liability of Het Noordbrabants Museum will in no case amount to more than the compensation scheme described under 5.3.

5.9. Liability of Het Noordbrabants Museum for indirect damage, including consequential damage, lost profit or wages, lost savings, etc. is excluded.

5.10. The maximum amounts referred to in article 5.3 will lapse if and insofar as the damage is the result of intent or gross negligence on the part of Het Noordbrabants Museum or one of its officials.

6. FORCE MAJEURE

6.1. Force majeure for Het Noordbrabants Museum, which means that any failings caused by it cannot be attributed to Het Noordbrabants Museum, will apply to any unforeseen circumstance, which hinders the performance of the agreement by Het Noordbrabants Museum such that it becomes impossible or onerous to perform the agreement temporarily or permanently.

6.2. Such circumstances also include circumstances of persons and/or services and/or institutions that Het Noordbrabants Museum wishes to use in the performance of the agreement, as well as everything that applies for the aforementioned as force majeure or suspensive or resolutive condition, as well as attributable failure by the aforementioned.

7. LOST AND FOUND

7.1. Items found by visitors at the museum complex can be handed in at the museum’s ticket desk.

7.2. Het Noordbrabants Museum will do its utmost to find out who the owner of or entitled person to the found item is. Lost and found items of which the owner has not requested their return after they have been kept for six months by Het Noordbrabants Museum will not be kept any longer.

7.3. In the event that the owner of or entitled person to a found item contacts the museum, he has the choice of collecting the goods himself or having them sent cash on delivery at the expense of the owner or entitled party. In both cases, the owner or entitled party must identify himself properly.

8. OTHER CONDITIONS

8.1. The applicability of these visitor terms and conditions does not affect the applicability of any other (contractual) conditions and/or regulations of Het Noordbrabants Museum, including but not limited to the extra measures regarding the coronavirus.

9. APPLICABLE LAW

9.1. Dutch law applies to these visitor terms and conditions of Het Noordbrabants Museum.

9.2. All disputes arising from the agreement between the visitor and Het Noordbrabants Museum will only be submitted to the competent court in ‘s-Hertogenbosch. The director/executive director established these visitor terms and conditions of Het Noordbrabants Museum on 3 Juli 2020.
_________________________________
De Stichting Noordbrabants Museum
Charles C.M. de Mooij
director/executive director