Foto Joep Jacobs

Privacy statement

Scroll down for the privacy policy in English

Het Noordbrabants Museum (‘Museum’, ‘wij’) wil door middel van dit privacy statement zo transparant mogelijk zijn over zijn omgang met persoonsgegevens. Dit privacy statement zet dan ook uiteen van wie we persoonsgegevens bewaren en verzamelen, welke dat zijn en met welk doel we dat doen. Verder kunt u lezen op basis van welke juridische grondslagen wij persoonsgegevens verzamelen, met wie we ze delen en hoe we ze beveiligen. Tot slot wordt uiteengezet wat uw rechten zijn ten aanzien van de door ons verzamelde en bewaarde persoonsgegevens.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?
Het Noordbrabants Museum verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van onze websites, ticketshop en social media-kanalen, bezoekers van het museumcomplex, van sollicitanten, donateurs van de Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum, van partijen met wie we samenwerken en van personen die Het Noordbrabants Museum financieel steunen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

 • Naam en contactgegevens (waaronder telefoonnummers en e-mailadressen);
 • Gender (man, vrouw of non-binair, dit met het oog op de gewenste aanhef van aan u gerichte correspondentie);
 • Betalingsinformatie (met name IBAN);
 • Technische gegevens, zoals het IP-adres van uw computer, tablet of smartphone, de gebruikte webbrowser, bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, andere bezochte websites en de duur van het bezoek aan onze websites;
 • Product- en dienstgegevens, zoals van de bij ons museum aangeschafte producten en diensten, gemaakte reserveringen en bijgewoonde evenementen;
 • Gegevens over uw donateurschap ten behoeve van Het Noordbrabants Museum en/of de Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum, over door u gedane schenkingen of de wijze waarop (bijv. type ‘vriend’ en de looptijd en hoogte van de financiële bijdrage);
 • Videobeelden in en rondom Het Noordbrabants Museum;
 • Social media-gegevens (bijv. in verband met een vraag gesteld via onze social media-kanalen);
 • Gegevens rond het gebruik van onze gasten-wifi.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u ontvangen, zoals een e-mailadres wanneer u aangeeft informatie van ons te willen ontvangen, of de gegevens die u vermeldt bij aanschaf van producten in de ticketshop of een evenement of activiteit bijwoont in Het Noordbrabants Museum. Maar bijvoorbeeld ook als u een reservering maakt voor een rondleiding, wanneer u het museum als Vriend financieel steunt of als u bij ons solliciteert, ons een compliment geeft of een klacht indient.

Verder verzamelen wij persoonsgegevens op het moment dat u gebruik maakt van onze websites en/of social media-kanalen; wij verzamelen dan gegevens zoals uw IP-adres en het type browser dat u gebruikt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de werking van onze site te analyseren. Uw gegevens (dat wil zeggen videobeelden van u) worden ook verwerkt wanneer van u opnamen worden gemaakt tijdens een bezoek aan het museumcomplex door de daar aanwezige beveiligingscamera’s.

Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegeven voor:

 • de exploitatie van onze websites en social media-kanalen;
 • marketingdoeleinden en het onderhouden van klantenrelaties;
 • de werving en selectie van medewerkers en vrijwilligers;
 • de bescherming van de veiligheid van personen en de bewaking van zaken in het museumcomplex;
 • het leveren van diensten en producten aan relaties;
 • voor contactonderzoek in verband met coronamaatregelen.

Zo is het in sommige situaties voor Het Noordbrabants Museum noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken om uitvoering te geven aan of het aangaan van een overeenkomst, bijvoorbeeld als u tickets koopt in onze ticketshop. Als u dan de noodzakelijke gegevens niet met ons deelt, kunnen wij bepaalde transacties niet afronden of gemaakte afspraken niet nakomen.

De juridische grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verzamelen
Wij verzamelen persoonsgegevens op basis van uw toestemming, om onze contractuele verplichtingen na te komen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en in ons gerechtvaardigde belang.

Voorbeelden van gerechtvaardigd belang zijn onder meer het kunnen onderhouden van contacten met relaties die het museum financieel steunen, het beschermen en bewaken van ons museumcomplex of het aanbieden van een goed functionerende website.

Het delen van persoonsgegevens
Het Noordbrabants Museum deelt uw persoonsgegevens met verwerkers en eventueel door hen ingeschakelde sub-verwerkers omdat het museum bijvoorbeeld een derde partij heeft ingeschakeld voor een dienst zoals de ticketshop of de hosting provider.

In een voorkomend geval delen wij gegevens met partijen buiten de Europese Unie. We kunnen ook persoonsgegevens delen met partijen buiten de Europese Unie, die niet een passendbeschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer we dat doen zorgen we ervoor dat dit in overeenstemming is met de wet en dat dit gebeurt door het gebruik van (bijvoorbeeld) de Europese modelcontracten voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om aan overheidsinstanties of op last van de overheid uw persoonsgegevens te openbaren indien de wet ons dat verplicht.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Het Noordbrabants Museum verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig is. Daarnaast bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. De bewaartermijn verschilt per persoonsgegeven en het doel waarvoor het is verzameld.

Bescherming van persoonsgegevens
Het Noordbrabants Museum doet zijn uiterste best uw persoonsgegevens goed te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Uiteraard hebben wij ter bescherming van uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, maar worden ook alle medewerkers van het museum die in het kader van hun functie kennisnemen van persoonsgegevens regelmatig getraind in de bewustwording en regels op het gebied van privacy en security.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
De AVG kent rechten toe aan de betrokkenen wiens persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. U heeft recht op: 

 • inzage van uw persoonsgegevens;
 • rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • verwijdering van uw persoonsgegevens (let op: onder omstandigheden kan het zo zijn dat wij toch verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen);
 • het maken van bezwaar tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (let op: onder omstandigheden kan het zo zijn dat wij toch verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen);
 • het maken van bezwaar tegen profilering;
 • intrekking van de door u gegeven toestemming (let op: onder omstandigheden kan het zo zijn dat wij toch verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen).

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop Het Noordbrabants Museum uw persoonsgegevens verwerkt, vernemen we dat graag zodat we hierover in gesprek kunnen gaan. U kunt gebruikmaken van uw rechten of ons een reactie sturen via info@hnbm.nl. Uiteraard kunt u zich ook direct richten tot de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Het Noordbrabants Museum behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. De meest recente versie staat altijd op de website van Het Noordbrabants Museum. Wij raden u dan ook aan regelmatig onze websites te controleren op nieuwe versies en deze te bestuderen. Dit privacy statement is op 26 mei 2020 voor het laatst gewijzigd.

Contact
Het Noordbrabants Museum
Postbus 1004
5200 BA  's-Hertogenbosch
Nederland

_____________________________________________________________________

Privacy policy

Het Noordbrabants Museum (hereinafter referred to as the “museum” and “we”) is as transparent as possible in how it deals with personal data, and we aim to achieve this by means of this privacy statement. The statement sets out who the personal data belongs to, what it is and why we collect and store it. You can also read about the legal basis for collecting personal data, who we can share it with and how we protect it. Finally, we set out what your rights are in respect of that data.

Who does Het Noordbrabants Museum collect personal data from?
We process the personal data of the visitors to our websites, ticket shop, social media channels and museum complex, from job applicants, donors from the Friends of Het Noordbrabants Museum, parties who we work with and people who support Het Noordbrabants Museum financially.

What personal data does Het Noordbrabants Museum collect from you?

 • Name and contact details (including telephone numbers and e-mail addresses)
 • Gender (man, woman or non-binary, so that we can address you correctly in our correspondence)
 • Payment information (e.g. your bank account number)
 • Technical data, such as the IP address of your computer, tablet or smartphone, the web browser being used, the webpages visited, clicking and surfing behaviour, other websites visited and the duration of the visit to our website
 • Product and service details, such as the products and services purchased from our museum, reservations that are made and events attended
 • Details about your donations to Het Noordbrabants Museum and/or the Friends of Het Noordbrabants Museum, gifts and how they were given (e.g. the type of ‘friend’ as well as the duration and size of the contribution)
 • Video images in and around Het Noordbrabants Museum
 • Social media details (e.g. in connection with a question via our social media channels)
 • Data in respect of the use of our guest Wi-Fi. 

Why does Het Noordbrabants Museum collect personal data?
We collect the personal data that we receive directly from you, such as an e-mail address when you indicate that you would like to receive information from us, the details you provide when you purchase products in the ticket shop or when you attend an event or activity in the museum. However, we also collect data when you book a guided tour, support the museum as a Friend, apply to work for us as well as get in touch to compliment us or make a complaint.

In addition, we collect personal data when you make use of our websites and/or social media channels. We then collect data such as your IP address and the browser that you are using. This data is only used in order to analyse how our website is working. Your data, in the form of video images of you, is also processed if a recording is made of you by security cameras during your visit to the museum complex.

Why does Het Noordbrabants Museum collect personal data?
We collect personal data:

 • in order to operate our websites and social media channels;
 • for marketing purposes and to maintain client relationships;
 • to recruit employees and volunteers;
 • to ensure safety as well as guard the artefacts and materials in the museum complex;
 • to supply services and products to clients;
 • for contact research related to coronavirus measures.

In some circumstances, it is necessary for Het Noordbrabants Museum to process your personal data in order to enter into, or to fulfil, a contract, such as when you buy tickets in our ticket shop. If you do not supply such details, we may not be able to complete certain transactions or be able to fulfil a contract.

The legal basis for collecting personal data
We collect personal data with your permission in order to fulfil our contractual and statutory obligations as well as pursue our legitimate interests.

Examples of a legitimate interest include being able to maintain contact with those parties that support the museum financially, protecting and guarding our museum complex and offering a website that works well.

Sharing personal data
Het Noordbrabants Museum shares your personal data with processors and any of the sub-processors they use because, for example, the museum has engaged a third party for a service such as the ticket shop or the hosting provider.

In certain circumstances we may share data with parties outside of the European Union. We may also share personal data with parties outside of the European Union which do not offer an adequate level of protection for processing it. If we do, we ensure that it is in accordance with the law and that it is covered by, for example, European model contracts for processing personal data.

We reserve the right to disclose your personal data to government agencies or by order of the government if required to do so by law.

Storage period of personal data
Het Noordbrabants Museum only processes personal data as necessary. It will also only be stored for as long as it is necessary for the purposes it was collected. The period of storage depends on the personal data and the purpose it was collected for.

Protection of personal data
Het Noordbrabants Museum does its utmost to protect your personal data from loss and improper use. In order to protect your data, we have, as a matter of course, applied appropriate technical and organisational measures, but all the employees of the museum who come into contact with personal data as part of their work are also regularly trained to be made aware of the rules concerning privacy and security.

Your rights in respect of your personal data
The GDPR confers rights to those whose personal data is collected and processed. You have the right to: 

 • access your personal data
 • correct or improve your data if it is incorrect or incomplete
 • have your personal data removed (please note: we may have to retain your data in some circumstances in order to fulfil our statutory obligations)
 • object to or request the limitation of the processing of your personal data (please note: we may have to retain your data in some circumstances in order to fulfil our statutory obligations)
 • object to profiling
 • withdraw your permission (please note: we may have to retain your data in some circumstances in order to fulfil our statutory obligations).

If you have a complaint about the way Het Noordbrabants Museum processes your personal data, we want to hear from you so that we can discuss the issue with you. You can also exercise your rights or send a message to info@hnbm.nl. Moreover, you can make direct contact with the Dutch Data Protection Authority [Autoriteit Persoonsgegevens].

Amendments
Het Noordbrabants Museum reserves the right to amend this privacy statement. The most recent version can always be found on the website of Het Noordbrabants Museum. We would, therefore, advise you to check our websites regularly for new versions and to read them carefully. This privacy statement was last amended on 26 May 2020.

Contact
Het Noordbrabants Museum
Postbus 1004
5200 BA 's-Hertogenbosch
The Netherlands