Foto Marc Bolsius

Wat doen we

Missie, visie en stichting

Missie

Het Noordbrabants Museum presenteert kunst, cultuur en geschiedenis van Noord-Brabant aan iedereen – Brabanders en niet-Brabanders. Het museum is bij uitstek dé plaats waar waardevolle kennis en roerend cultureel erfgoed van Brabant wordt bewaard en tentoongesteld. Het levert een bijdrage aan het culturele leven van Nederland met een diversiteit aan bijzondere tentoonstellingen met een (inter)nationale aantrekkingskracht.

Visie

Educatie, artistieke kwaliteit en emotie zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de presentaties en de activiteiten; hiermee wil het museum zijn bezoekers vermaken, samenbrengen en prikkelen. Door middel van menselijke verhalen brengt het museum de thema's uit de opstelling dichterbij, waardoor zij voor de bezoeker een bron van inspiratie kunnen zijn.

Kernwaarden

Onze kernwaarden kunnen worden gevat in de begrippen Brabantse gastvrijheid, veelzijdigheid, kwaliteit en inspiratie. Deze begrippen liggen ten grondslag aan ons handelen als organisatie en als individuele medewerkers.

Meest recente jaarverslagen

Jaarverslag

2019

Jaarverslag

2018

Jaarverslag

2017

Jaarverslag

2016

Jaarverslag

2015

Jaarverslag

2014

Ambitienota

2017 - 2020

Stichting Noordbrabants Museum

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Noordbrabants Museum wordt verwoord in de statuten van 17 oktober 2018: "De stichting heeft ten doel het bevorderen van inzicht in, kennis van en waardering voor de kunst, geschiedenis en cultuur van de provincie Noord-Brabant en de stad 's-Hertogenbosch, en waar van toepassing van de Zuidelijke Nederlanden. Zij tracht dit doel te bereiken door: instandhouding van een representatieve museumcollectie; het uitvoeren van activiteiten die bevorderlijk zijn voor de doelstelling (tentoonstellingen, publicaties en dergelijke); samenwerking met gelijk gerichte instellingen en rechtspersonen." (art. 2)

ANBI

Het Noordbrabants Museum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn schenkingen fiscaal voordelig. Sinds 1980 is het museum een zelfstandige stichting, die een langdurige subsidierelatie onderhoudt met de provincie Noord-Brabant en de gemeente 's-Hertogenbosch. De Stichting Noordbrabants Museum wordt sinds 1999 bestuurd volgens het raad-van-toezicht-model met een directeur-bestuurder.

Beloningsbeleid

De bezoldiging van de directeur/bestuurder voldoet aan de richtlijnen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of vacatiegelden. De arbeidsvoorwaarden van de medewerkers zijn conform de Museum CAO, met uitzondering van de bepalingen vastgelegd in artikel 18 (pensioenregeling).

Gegevens

Stichting Noordbrabants Museum | RSIN 8204767 
Het Noordbrabants Museum | Postbus 1004 | 5200 BA 's-Hertogenbosch | E info@hnbm.nl 
T +31 (0)73-6877 877 | KvK-nummer: 41081643 | Bankrekening: NL22RABO0162544014