Privacy statement

Bewaren en verzamelen van persoonsgegevens

Het Noordbrabants Museum ('Museum', 'wij') wil door middel van dit privacy statement zo transparant mogelijk zijn over zijn omgang met persoonsgegevens. Dit privacy statement zet dan ook uiteen van wie we persoonsgegevens bewaren en verzamelen, welke dat zijn en met welk doel we dat doen. Verder kunt u lezen op basis van welke juridische grondslagen wij persoonsgegevens verzamelen, met wie we ze delen en hoe we ze beveiligen. Tot slot wordt uiteengezet wat uw rechten zijn ten aanzien van de door ons verzamelde en bewaarde persoonsgegevens.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Het Noordbrabants Museum verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van onze websites, ticketshop en social media-kanalen, bezoekers van het museumcomplex, van sollicitanten, donateurs van de Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum, van partijen met wie we samenwerken en van personen die Het Noordbrabants Museum financieel steunen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

 • Naam en contactgegevens (waaronder telefoonnummers en e-mailadressen);
 • Gender (man, vrouw of non-binair, dit met het oog op de gewenste aanhef van aan u gerichte correspondentie);
 • Betalingsinformatie (met name IBAN);
 • Technische gegevens, zoals het IP-adres van uw computer, tablet of smartphone, de gebruikte webbrowser, bezochte webpagina's, klik- en surfgedrag, andere bezochte websites en de duur van het bezoek aan onze websites;
 • Product- en dienstgegevens, zoals van de bij ons museum aangeschafte producten en diensten, gemaakte reserveringen en bijgewoonde evenementen;
 • Gegevens over uw donateurschap ten behoeve van Het Noordbrabants Museum en/of de Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum, over door u gedane schenkingen of de wijze waarop (bijv. type 'vriend' en de looptijd en hoogte van de financiële bijdrage);
 • Videobeelden in en rondom Het Noordbrabants Museum;
 • Social media-gegevens (bijv. in verband met een vraag gesteld via onze social media-kanalen);
 • Gegevens rond het gebruik van onze gasten-wifi.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u ontvangen, zoals een e-mailadres wanneer u aangeeft informatie van ons te willen ontvangen, of de gegevens die u vermeldt bij aanschaf van producten in de ticketshop of een evenement of activiteit bijwoont in Het Noordbrabants Museum. Maar bijvoorbeeld ook als u een reservering maakt voor een rondleiding, wanneer u het museum als vriend financieel steunt of als u bij ons solliciteert, ons een compliment geeft of een klacht indient.

Verder verzamelen wij persoonsgegevens op het moment dat u gebruik maakt van onze websites en/of social media-kanalen; wij verzamelen dan gegevens zoals uw IP-adres en het type browser dat u gebruikt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de werking van onze site te analyseren. Uw gegevens (dat wil zeggen videobeelden van u) worden ook verwerkt wanneer van u opnamen worden gemaakt tijdens een bezoek aan het museumcomplex door de daar aanwezige beveiligingscamera’s.

Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegeven voor:

 • de exploitatie van onze websites en social media-kanalen;
 • marketingdoeleinden en het onderhouden van klantenrelaties;
 • de werving en selectie van medewerkers en vrijwilligers;
 • de bescherming van de veiligheid van personen en de bewaking van zaken in het museumcomplex;
 • het leveren van diensten en producten aan relaties;
 • voor contactonderzoek in verband met coronamaatregelen.

Zo is het in sommige situaties voor Het Noordbrabants Museum noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken om uitvoering te geven aan of het aangaan van een overeenkomst, bijvoorbeeld als u tickets koopt in onze ticketshop. Als u dan de noodzakelijke gegevens niet met ons deelt, kunnen wij bepaalde transacties niet afronden of gemaakte afspraken niet nakomen.

De juridische grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens op basis van uw toestemming, om onze contractuele verplichtingen na te komen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en in ons gerechtvaardigde belang.

Voorbeelden van gerechtvaardigd belang zijn onder meer het kunnen onderhouden van contacten met relaties die het museum financieel steunen, het beschermen en bewaken van ons museumcomplex of het aanbieden van een goed functionerende website.

Het delen van persoonsgegevens

Het Noordbrabants Museum deelt uw persoonsgegevens met verwerkers en eventueel door hen ingeschakelde sub-verwerkers omdat het museum bijvoorbeeld een derde partij heeft ingeschakeld voor een dienst zoals de ticketshop of de hosting provider.

In een voorkomend geval delen wij gegevens met partijen buiten de Europese Unie. We kunnen ook persoonsgegevens delen met partijen buiten de Europese Unie, die niet een passendbeschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer we dat doen zorgen we ervoor dat dit in overeenstemming is met de wet en dat dit gebeurt door het gebruik van (bijvoorbeeld) de Europese modelcontracten voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om aan overheidsinstanties of op last van de overheid uw persoonsgegevens te openbaren indien de wet ons dat verplicht.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Het Noordbrabants Museum verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig is. Daarnaast bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. De bewaartermijn verschilt per persoonsgegeven en het doel waarvoor het is verzameld.

Bescherming van persoonsgegevens

Het Noordbrabants Museum doet zijn uiterste best uw persoonsgegevens goed te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Uiteraard hebben wij ter bescherming van uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, maar worden ook alle medewerkers van het museum die in het kader van hun functie kennisnemen van persoonsgegevens regelmatig getraind in de bewustwording en regels op het gebied van privacy en security.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

De AVG kent rechten toe aan de betrokkenen wiens persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. U heeft recht op:

 • inzage van uw persoonsgegevens;
 • rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • verwijdering van uw persoonsgegevens (let op: onder omstandigheden kan het zo zijn dat wij toch verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen);
 • het maken van bezwaar tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (let op: onder omstandigheden kan het zo zijn dat wij toch verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen);
 • het maken van bezwaar tegen profilering;
 • intrekking van de door u gegeven toestemming (let op: onder omstandigheden kan het zo zijn dat wij toch verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen).

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop Het Noordbrabants Museum uw persoonsgegevens verwerkt, vernemen we dat graag zodat we hierover in gesprek kunnen gaan. U kunt gebruikmaken van uw rechten of ons een reactie sturen via info@hnbm.nl. Uiteraard kunt u zich ook direct richten tot de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Het Noordbrabants Museum behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. De meest recente versie staat altijd op de website van Het Noordbrabants Museum. Wij raden u dan ook aan regelmatig onze websites te controleren op nieuwe versies en deze te bestuderen. Dit privacy statement is op 26 mei 2020 voor het laatst gewijzigd.

Contact

Het Noordbrabants Museum
Postbus 1004
5200 BA 's-Hertogenbosch
Nederland

Hoe kunnen we je helpen?