Bezoekvoorwaarden

Regels en afspraken

In Het Noordbrabants Museum gelden deze door Het Noordbrabants Museum ('museum') vastgestelde bezoekvoorwaarden. De tekst van deze voorwaarden is in te zien op de website van Het Noordbrabants Museum en liggen ter inzage bij de kassa van het museum. Door aankoop van een toegangskaart tot het museum, gaat de bezoeker akkoord met deze bezoekvoorwaarden en verklaart daarbij een exemplaar van de bezoekvoorwaarden ingezien te hebben en daar deugdelijk kennis van genomen te hebben.

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Onder 'het museum' en 'Het Noordbrabants Museum' wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, beveiligingsbeambten en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

1.2. Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van Het Noordbrabants Museum valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, publieksruimtes en vergaderzalen, restaurants, koffiekamers, terrassen, tuinen, overige buitenruimten, depots en dependances.

1.3. Onder 'bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier het museumcomplex betreedt en/of een tentoonstelling bezoekt en/of een activiteit bijwoont die al dan niet door Het Noordbrabants Museum wordt georganiseerd.

1.4. Deze algemene bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Het Noordbrabants Museum en een bezoeker en/of eenieder die het museumcomplex op enigerlei wijze betreedt. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke.

1.5. Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers van Het Noordbrabants Museum en het museumcomplex.

1.6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. TOEGANG TOT HET MUSEUM

2.1. Alle door Het Noordbrabants Museum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Het Noordbrabants Museum aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelfgemaakte fouten in aan de bezoekers gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie, tenzij duidelijk is dat het om een fout gaat. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens Het Noordbrabants Museum is verspreid. Het Noordbrabants Museum is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

2.2. De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs te tonen aan als zodanig kenbare museumfunctionarissen, beveiligingsbeambten daaronder begrepen, en ander personeel van het museum.

2.3. Een eenmaal verkregen en/of aangekocht toegangsbewijs worden geruild voor een toegangsticket op een andere tijd of datum. Ook restitutie van de toegangsprijs is mogelijk. Deze voorwaarden zijn van toepassing op toegangsbewijzen gekocht via de online ticketshop van het museum. De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij/zij het museumcomplex betreedt. Als een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs, is dat voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum.

2.4. De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van Het Noordbrabants Museum of een daartoe door Het Noordbrabants Museum bevoegd verklaarde instantie.

2.5. Het Noordbrabants Museum is gerechtigd de op haar website gepubliceerde openingstijden aan te passen, al dan niet wegens een incidentele oefeningen in het kader de bedrijfshulpverlening of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van het museumcomplex of wegens een andere reden. De openingstijden worden geheel naar inzicht van Het Noordbrabants Museum vastgesteld. Een aanpassing van de openingstijd geeft de bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.

2.6. Het museum stelt de openingstijden vast en publiceert deze op zijn website.

2.7. In geen geval kunnen kortingsacties en/of actieprijzen worden gecombineerd. Maximaal één kortingsactie en/of actieprijs kan op een door het museum aangeboden goed van toepassing zijn.

2.8 Toegang tot de expositieruimtes van Het Noordbrabants Museum en Design Museum Den Bosch is uitsluitend mogelijk met een geldig ticket.

3. VERBLIJF IN HET MUSEUMCOMPLEX

3.1. Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van Het Noordbrabants Museum, beveiligingsbeambten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van Het Noordbrabants Museum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

3.2. Ouders of begeleiders van minderjarige kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene het museumcomplex betreden.

3.3. Het Noordbrabants Museum is niet toegankelijk voor skaters, berijders van skateboarden en hoverboarden, andere soortgelijke voertuigen daaronder begrepen.

3.4. In het kader van veiligheid kan Het Noordbrabants Museum een toegangscontrole uitvoeren op de bezoeker en zijn/haar bagage. In dit verband kan bezoeker worden verzocht zijn/haar medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door een als zodanig herkenbare functionaris van Het Noordbrabants Museum, beveiligingsbeambten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt. Aan de bezoeker die zijn/haar medewerking aan visitatie weigert kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd. Bezoeker dient identificeerbaar te zijn. Een bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is en die bij de toegangscontrole zijn/haar gezicht weigert te tonen, wordt de toegang tot het museumcomplex ontzegd. Indien het museum dit noodzakelijk acht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering.

3.5. Bezoeker zal in het museumcomplex:

 1. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aan te bieden, dan wel kosteloos verschaffen. Het verzorgen van rondleidingen door bezoekers is uitdrukkelijk verboden.
 2. geen andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg versperren of het zicht op tentoongestelde objecten belemmeren;
 3. geen andere bezoekers hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door Het Noordbrabants Museum evenwel expliciet worden toegestaan;
 4. geen (huis)dieren meenemen. Blindengeleidehonden en officiële hulphonden, als zodanig herkenbaar en die een bezoeker met identificatiepas begeleiden, zijn wel toegestaan;
 5. niet roken. Roken is in het gehele museumcomplex verboden, met uitzondering van de Paleistuin;
 6. geen zelf meegebrachte etenswaren en/of consumpties nuttigen in het complex of tuinen. Zelf meegenomen etenswaren en/of consumpties mogen slechts op het voorplein (buiten) genuttigd worden, dan wel indien uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Het Noordbrabants Museum;
 7. geen etenswaren en/of consumpties meedragen of nuttigen in de tentoonstellingsruimten. In het museumcomplex aangekochte etenswaren en/of consumpties mogen alleen genuttigd worden in daartoe bestemde en door middel van pictogrammen of tekst aangeduide ruimten, dan wel indien uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Het Noordbrabants Museum;
 8. geen van de volgende voorwerpen in het museumcomplex meenemen; voorwerpen die naar oordeel van het museum gevaarlijk zijn, alle voorwerpen groter dan A4 formaat, zoals skates en skate- of hoverboarden, nordic-walking-stokken, niet-medische wandelstokken, selfiesticks, ballonnen, kinderdraagzakken op de rug, rugtassen, en paraplu's. Voorwerpen groter dan een A4-formaat en paraplu's dienen opgeborgen te worden in de garderobe. Natte jassen en voorwerpen dienen opgeborgen te worden i.v.m. de luchtvochtigheid in het museum. Wandelstokken die aan de onderkant een rubberen bescherming hebben, mogen wel worden meegenomen in het museumcomplex. Het Noordbrabants Museum is in geen geval verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen die door de bezoeker in de garderobe zijn achtergelaten. Wanneer verboden voorwerpen zoals hierboven vermeld worden aangetroffen bij de toegangscontrole worden zij in beslag genomen. Indien de bezoeker de voor inbeslagname vatbare goederen niet wenst af te staan, wordt de toegang tot het museumcomplex ontzegd. Voorwerpen die onder een wettelijk verbod vallen zullen aan de politie worden overgedragen.
 9. geen tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken;
 10. niet tekenen of schilderen in het museumcomplex zonder voorafgaande toestemming. Het tekenen of schilderen kan in bepaalde ruimtes door Het Noordbrabants Museum evenwel expliciet worden toegestaan;

3.6. Er is cameratoezicht in het museumcomplex. Camerabeelden worden conform de wettelijke bepalingen (Wet bescherming Persoonsgegevens, AVG en overige relevante regelgeving) bewaard en worden indien noodzakelijk en voor zover de wet dit toelaat aan de politie ter beschikking gesteld.

3.7. In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde is Het Noordbrabants Museum gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige bezoekers vervolgens naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht haar/zijn medewerking te verlenen aan visitatie door of namens een als zodanig herkenbare functionaris van Het Noordbrabants Museum, beveiligingsbeambten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.

3.8. Het is toegestaan foto's en video opnames te maken, mits er niet expliciet wordt aangegeven dat dit niet is toegestaan.

3.9. Het Noordbrabants Museum kan foto's en filmopnames in het museumcomplex maken voor publiciteitsdoeleinden. Door het betreden van het museumcomplex geeft de bezoeker zijn/haar uitdrukkelijke toestemming voor publicatie van dergelijk materiaal op de website, in folders, of publicatie op andere wijze. Indien bezoeker bezwaar heeft tegen het herkenbaar in beeld zijn, kan hij/zij dit kenbaar maken aan het museum. Het museum zal zich er dan voor inzetten een publicatie waar hij/zij herkenbaar in beeld is te voorkomen.

3.10. Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de orde heeft verstoord of wanordelijk verdrag heeft vertoond, de toegang tot het museumcomplex voor bepaalde of onbepaalde tijd ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregel als genoemd in artikel 3.4 van deze bezoekvoorwaarden. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt de bezoeker onverwijld en gemotiveerd medegedeeld, zo mogelijk schriftelijk.

4. KLACHTEN

4.1. Het Noordbrabants Museum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door Het Noordbrabants Museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door Het Noordbrabants Museum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert Het Noordbrabants Museum het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

4.2. Restitutie van de prijs van het toegangsbewijs is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Het Noordbrabants Museum te vermijden klachten en omstandigheden welke derhalve nimmer leiden tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:

 1. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Het Noordbrabants Museum;
 2. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of ontmantelen van tentoonstellingen;
 3. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
 4. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
 5. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex.

4.3. Klachten over en verzoeken tot reclamering van een bezoeker dienen binnen twee weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk Het Noordbrabants Museum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclamering die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen, na ommekomst van deze termijn is elk recht verwerkt.

4.4. Het Noordbrabants Museum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 15 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

4.5. De bezoeker kan klachten en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij de kassa van het museum of een e-mail sturen.

5. AANSPRAKELIJKHEID VAN HET MUSEUM

5.1. Voor schade ontstaan als gevolg van door Het Noordbrabants Museum en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is Het Noordbrabants Museum nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Het Noordbrabants Museum en/of zijn medewerkers, met uitzondering van de in 2.1 bedoelde gevallen.

5.2. Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico. Het Noordbrabants Museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaak- en/of gevolgschade die, of aan de bezoeker toegebracht letsel dat, rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is.

5.3. In geen geval is Het Noordbrabants Museum gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan: a) het bedrag dat de bezoeker heeft betaald voor het toegangsbewijs en/of b) het door de verzekeraar van Het Noordbrabants Museum aan Het Noordbrabants Museum ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of c) de ter zake van de schade door een derde aan Het Noordbrabants Museum uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.

5.4. Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is Het Noordbrabants Museum nimmer aansprakelijk.

5.5. Het Noordbrabants Museum is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan Het Noordbrabants Museum houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Het Noordbrabants Museum staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Het Noordbrabants Museum en/of een van zijn medewerkers.

5.6. Indien Het Noordbrabants Museum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Het Noordbrabants Museum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Het Noordbrabants Museum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Het Noordbrabants Museum opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Het Noordbrabants Museum.

5.7. De totale aansprakelijkheid van Het Noordbrabants Museum wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

5.8. In geval van schade door overlijden of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Het Noordbrabants Museum in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

5.9. Aansprakelijkheid van Het Noordbrabants Museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

5.10. De in artikel 5.3 genoemde maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Het Noordbrabants Museum of een van zijn functionarissen.

6. OVERMACHT

6.1. Als overmacht voor Het Noordbrabants Museum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Het Noordbrabants Museum niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Het Noordbrabants Museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

6.2. Onder zodanige omstandigheden wordt mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Het Noordbrabants Museum gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkomingen van voornoemden.

7. GEVONDEN VOORWERPEN

7.1. Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de kassa van het museum.

7.2. Het Noordbrabants Museum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen waarvan na een half jaar in bewaringneming door Het Noordbrabants Museum, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar zullen niet meer bewaard blijven.

7.3. Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours op kosten van de eigenaar of rechthebbende toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

8. OVERIGE VOORWAARDEN

8.1. De toepasselijkheid van deze bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepassing van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Het Noordbrabants Museum.

9. TOEPASSELIJK RECHT

9.1. Op deze bezoekvoorwaarden van Het Noordbrabants Museum is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Het Noordbrabants Museum voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in 's-Hertogenbosch.

Deze bezoekvoorwaarden van Het Noordbrabants Museum zijn op 3 juli 2020 vastgesteld door de directeur/bestuurder.

Hoe kunnen we je helpen?