Missie en visie

Waar staan we voor en gaan we voor?

Missie

Het Noordbrabants Museum is een inlevend museum, geworteld in Brabant, waar je door de verbinding tussen kunst en geschiedenis de wereld om je heen anders ervaart en meer gaat zien. Het Noordbrabants Museum laat bezoekers de wereld op een andere manier ervaren en zien. Met het inlevingsvermogen dat ons kenmerkt, verbinden we mensen, kunst en geschiedenis. Zo dragen we bij aan een positieve verandering van de samenleving.

Visie

Kleine veranderingen bij mensen dragen bij aan grote ontwikkelingen in de tijd. Wij willen de brug vormen tussen mensen en ideeën.
 
• Het combineren van kunst en verschillende tijden levert nieuwe perspectieven en een persoonlijke kijkervaring op waarbij je hoofd en hart gebruikt.
• Kunst geeft de ruimte om anders te denken, anders te zijn dan is voorgeschreven, in de hoop dat ‘anders’ zal ophouden als anders te worden gezien.
• Het museum kent niet één enkele waarheid maar een veelheid aan mogelijke waarheden.
• Het museum is in continu gesprek met de wereld buiten het museum, is verbonden aan maatschappelijke ontwikkelingen maar is ook een onafhankelijke buitenstaander.
• We onderscheiden ons door de natuur-cultuur relaties in de collectie en onze locatie in Brabant.
• Daartoe verbinden we onze collectie met onderwerpen en kunstenaars van nu én met ons publiek – uit Brabant en (ver) daarbuiten.
• Hierbij richten we ons expliciet op een divers publiek; we willen drempels verlagen en kunst dichterbij verschillende mensen brengen.
• We nodigen hen uit bij te dragen aan het mede vormgeven van het museum op weg naar een rechtvaardiger en meer gezamenlijke toekomst.
• Dit alles doen we met oog voor de wijze waarop ons museum al een eeuw lang vanuit lokale kleur, betekenisgeving, schoonheid en troost biedt aan iedere bezoeker.
 

STICHTING NOORDBRABANTS MUSEUM

De doelstelling van de Stichting Noordbrabants Museum wordt verwoord in de statuten van 17 oktober 2018: "De stichting heeft ten doel het bevorderen van inzicht in, kennis van en waardering voor de kunst, geschiedenis en cultuur van de provincie Noord-Brabant en de stad 's-Hertogenbosch, en waar van toepassing van de Zuidelijke Nederlanden. Zij tracht dit doel te bereiken door: instandhouding van een representatieve museumcollectie; het uitvoeren van activiteiten die bevorderlijk zijn voor de doelstelling (tentoonstellingen, publicaties en dergelijke); samenwerking met gelijkgerichte instellingen en rechtspersonen." (art. 2)

CODES

De stichting Het Noordbrabants Museum committeert zich aan de code Cultural Governance, de Ethische Code voor musea en de Fair Practice Code. Daarnaast werkt het museum aan een beleid om ook de Code Diversiteit en Inclusie in de hele organisatie en bedrijfsvoering door te voeren.

ANBI

Het Noordbrabants Museum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn schenkingen fiscaal voordelig. Sinds 1980 is het museum een zelfstandige stichting, die een langdurige subsidierelatie onderhoudt met de provincie Noord-Brabant en de gemeente 's-Hertogenbosch. De Stichting Noordbrabants Museum wordt sinds 1999 bestuurd volgens het raad-van-toezicht-model met een directeur-bestuurder.

De jaarrekening 2022 Stichting Het Noordbrabants Museum wordt gepubliceerd na goedkeuring, later dit jaar.

BELONINGSBELEID

De beloning van de directeur/bestuurder voldoet aan de richtlijnen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of vacatiegelden. De arbeidsvoorwaarden van de medewerkers zijn conform de Museum CAO, met uitzondering van de bepalingen vastgelegd in artikel 18 (pensioenregeling).

GEGEVENS

Stichting Noordbrabants Museum | RSIN 8204767 Het Noordbrabants Museum | Postbus 1004 | 5200 BA 's-Hertogenbosch | E info@hnbm.nl T +31 (0)73-6877 877 | KvK-nummer: 41081643 | Bankrekening: NL22RABO0162544014

Hoe kunnen we je helpen?

Wil je ook een goedwerkende website?

We willen je ervaring zo prettig mogelijk maken. We gebruiken cookies om het websiteverkeer te meten, persoonlijke advertenties, relevante content op social media aan te bieden en voor andere marketingdoeleinden. Zo kunnen we je nog meer laten zien van onze Brabantse meesters, internationale topstukken en jonge talentvolle makers.

We willen je ervaring zo prettig mogelijk maken. We gebruiken cookies om het websiteverkeer te meten, persoonlijke advertenties, relevante content op social media aan te bieden en voor andere marketingdoeleinden. Zo kunnen we je nog meer laten zien van onze Brabantse meesters, internationale topstukken en jonge talentvolle makers.