Missie en visie

Waar staan we voor en gaan we voor?

WAAR WE VOOR STAAN

Het Noordbrabants Museum presenteert kunst, cultuur en geschiedenis van Noord-Brabant aan iedereen – Brabanders en niet-Brabanders. Het museum is bij uitstek dé plaats waar waardevolle kennis en roerend cultureel erfgoed van Brabant wordt bewaard en tentoongesteld. Het levert een bijdrage aan het culturele leven van Nederland met een diversiteit aan bijzondere tentoonstellingen met een (inter)nationale aantrekkingskracht.

WAAR WE VOOR GAAN

Educatie, artistieke kwaliteit en emotie zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de presentaties en de activiteiten; hiermee wil het museum zijn bezoekers vermaken, samenbrengen en prikkelen. Door middel van menselijke verhalen brengt het museum de thema's uit de opstelling dichterbij, waardoor zij voor de bezoeker een bron van inspiratie kunnen zijn.

Onze kernwaarden kunnen worden gevat in de begrippen Brabantse gastvrijheid, veelzijdigheid, kwaliteit en inspiratie. Deze begrippen liggen ten grondslag aan ons handelen als organisatie en als individuele medewerkers.

— Charles de Mooij, directeur Het Noordbrabants Museum

STICHTING NOORDBRABANTS MUSEUM

De doelstelling van de Stichting Noordbrabants Museum wordt verwoord in de statuten van 17 oktober 2018: "De stichting heeft ten doel het bevorderen van inzicht in, kennis van en waardering voor de kunst, geschiedenis en cultuur van de provincie Noord-Brabant en de stad 's-Hertogenbosch, en waar van toepassing van de Zuidelijke Nederlanden. Zij tracht dit doel te bereiken door: instandhouding van een representatieve museumcollectie; het uitvoeren van activiteiten die bevorderlijk zijn voor de doelstelling (tentoonstellingen, publicaties en dergelijke); samenwerking met gelijkgerichte instellingen en rechtspersonen." (art. 2)

ANBI

Het Noordbrabants Museum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn schenkingen fiscaal voordelig. Sinds 1980 is het museum een zelfstandige stichting, die een langdurige subsidierelatie onderhoudt met de provincie Noord-Brabant en de gemeente 's-Hertogenbosch. De Stichting Noordbrabants Museum wordt sinds 1999 bestuurd volgens het raad-van-toezicht-model met een directeur-bestuurder.

BELONINGSBELEID

De beloning van de directeur/bestuurder voldoet aan de richtlijnen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of vacatiegelden. De arbeidsvoorwaarden van de medewerkers zijn conform de Museum CAO, met uitzondering van de bepalingen vastgelegd in artikel 18 (pensioenregeling).

GEGEVENS

Stichting Noordbrabants Museum | RSIN 8204767 Het Noordbrabants Museum | Postbus 1004 | 5200 BA 's-Hertogenbosch | E info@hnbm.nl T +31 (0)73-6877 877 | KvK-nummer: 41081643 | Bankrekening: NL22RABO0162544014

Hoe kunnen we je helpen?