ANBI-status

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Noordbrabants Museum is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Belangrijk om te weten is dat een schenking aan Het Noordbrabants Museum door de ANBI-status fiscaal aftrekbaar is. En Het Noordbrabants Museum zelf hoeft geen schenk- en erfbelasting te betalen. Daarnaast is Het Noordbrabants Museum een culturele instelling, wat betekent dat een schenking op grond van de Geefwet een extra belastingvoordeel oplevert. Ook de Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum heeft de ANBI-status.

Rekenvoorbeeld

Jaarlijks bedrag van de periodieke gift - inkomen belast tegen 49,50% € 1.000
Aftrekbaar is 125%: verhoging met een absoluut maximum van € 1.250 € 1.250
Belastingteruggave indien inkomen belast tegen 42% € 618,75
De gift kost per saldo jaarlijks 48% € 381,25

Periodieke gift

Je kunt in een Overeenkomst periodieke gift vastleggen dat je tenminste vijf jaar achtereen een donatie doet. In dat geval zijn de drempel en het maximum niet van toepassing op de aftrekbaarheid. Dit kun je vastleggen met de overeenkomst op de website van de Belastingdienst. Heb je hulp nodig met het invullen van het formulier? Neem dan contact met ons op.

STICHTING NOORDBRABANTS MUSEUM

DOELSTELLING STICHTING NOORDBRABANTS MUSEUM

De doelstelling van de Stichting Noordbrabants Museum wordt verwoord in de statuten van 17 oktober 2018: "De stichting heeft ten doel het bevorderen van inzicht in, kennis van en waardering voor de kunst, geschiedenis en cultuur van de provincie Noord-Brabant en de stad 's-Hertogenbosch, en waar van toepassing van de Zuidelijke Nederlanden. Zij tracht dit doel te bereiken door: instandhouding van een representatieve museumcollectie; het uitvoeren van activiteiten die bevorderlijk zijn voor de doelstelling (tentoonstellingen, publicaties en dergelijke); samenwerking met gelijkgerichte instellingen en rechtspersonen." (art. 2)

CODES

De stichting Noordbrabants Museum committeert zich aan de code Cultural Governance, de Ethische Code voor musea en de Fair Practice Code. Daarnaast werkt het museum aan een beleid om ook de Code Diversiteit en Inclusie in de hele organisatie en bedrijfsvoering door te voeren.

Sinds 1980 is het museum een zelfstandige stichting, die een langdurige subsidierelatie onderhoudt met de provincie Noord-Brabant en de gemeente 's-Hertogenbosch. De Stichting Noordbrabants Museum wordt sinds 1999 bestuurd volgens het raad-van-toezicht-model met een directeur-bestuurder.

Beloningsbeleid

De beloning van de directeur/bestuurder voldoet aan de richtlijnen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of vacatiegelden. De arbeidsvoorwaarden van de medewerkers zijn conform de Museum CAO, met uitzondering van de bepalingen vastgelegd in artikel 18 (pensioenregeling).

Praktische informatie

Naam Stichting Noordbrabants Museum
RSIN fiscaal nummer 8204767
Postadres Postbus 1004, 5200 BA  's-Hertogenbosch
Bezoekadres Verwersstraat 41, 5211 HT  's-Hertogenbosch
E-mailadres info@hnbm.nl 
Telefoonnummer +31 (0)73-6877 877
KvK-nummer 41081643
IBAN NL 22 RABO 0162 5440 14

STICHTING VRIENDEN VAN HET NOORDBRABANTS MUSEUM

DOELSTELLING STICHTING VRIENDEN

De Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum heeft als doel zo veel mogelijk particulieren te verbinden aan en enthousiasmeren voor Het Noordbrabants Museum. Onze 1200 vrienden ondersteunen het museum, ook in financiële zin, bij collectieaankopen, tentoonstellingen en projecten. Wij trakteren de vrienden jaarlijks op een aantal activiteiten, variërend van ontvangsten, previews, inleidingen door conservatoren tot excursies naar andere musea. De vrienden vormen samen een belangrijk sociaal en maatschappelijk draagvlak waarop Het Noordbrabants Museum steunt.

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

In het Beleidsplan 2023-2026 worden de plannen voor de komende periode vastgelegd. In hoofdlijnen komt het hierop neer: met een actief activiteitenprogramma wil de Stichting Vrienden de verbondenheid van bestaande Vrienden met het museum vergroten en nieuwe vrienden werven. Dat dient een maatschappelijk belang, maar is ook belangrijk voor de continuïteit van de Stichting Vrienden. De activiteiten hebben een relatie met de Brabantse kunst & cultuur en sluiten aan op het programma en de ideeën van Het Noordbrabants Museum.

Namen, functies en beloningsbeleid van bestuurders

Het bestuur wordt gevormd door de directeur/bestuurder, hoofd development en de zakelijk leider van Stichting Noordbrabants Museum, respectievelijk Jacqueline Grandjean en Jasmijn de Visser, zakelijk leider. Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Een vijftal ambassadeurs vormt de schakel tussen de vrienden en het museum. Geert-Jan van Schijndel, Hans Cox, Marie-Hélène Andriessen en Heidi Koek weten wat er leeft onder de vrienden en zij vertalen dit naar wensen over bijvoorbeeld vriendenactiviteiten in gesprekken met museummedewerkers.

Praktische informatie

RSIN fiscaal nummer 816695015
Postadres Postbus 1004, 5200 BA  's-Hertogenbosch
Bezoekadres Verwersstraat 41, 5211 HT  's-Hertogenbosch
E-mailadres vrienden@hnbm.nl
IBAN NL 66 INGB 0005 6657 66
Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden, heb je vragen of wil je eens van gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze afdeling development. We ontmoeten je graag.

NAZANIN MOARREF
Hoofd development
+31 (0)73-6877 803 / nmoarref@hnbm.nl